Quản lý nhân sự

Miêu tả công việc:

Tham gia các chiến dịch tuyển dụng, phỏng vấn nhân viên mới, đăng các thông tin tuyển dụng và giúp đỡ những nhân viên thực tập thích nghi với công việc mới, giúp họ sắp xếp lịch và hướng dẫn họ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhân viên thực tập sẽ đuợc cung cấp đầy đủ nguồn thông tin để họ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Yêu cầu: Tiếng Anh và ngôn ngữ khác

Thù lao:  hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng

Ngày bắt đầu: linh hoạt (tuyển dụng trong tất cả các năm)

Thời lượng: linh hoạt (theo nhu cầu của người nộp đơn từ 1-6 tháng)